Norges Urmakerforbund

Urmaker utdanning

Vurderer du og utdanne deg til urmaker, eller lurer du på hvordan lærlingeordningen fungerer.

Les følgende artikler!

Link til Kongsberg Videregående skole

 

Urmakerskolen Tinius er eneste utdanningsinstitusjon for urmakere i Norge. Det er lagt opp til et tett samarbeid med næringslivet.  For å komme inn på skolen kreves det fullført grunnkurs i Design og Håndverk. Også grunnkurs fra tidligere struktur - reform'94 - aksepteres.

Slik blir du urmaker:                                                                                     NB! Nytt fra skoleåret 2012 - 2013 KRYSSLØP

1.år: Vg1 - Grunnkurs Design og Håndverk

Fra 2012 er det i tillegg godkjent kryssløp fra TIP (mekaniske fag) og elektro. Det betyr at også elever med Vg1 fra disse to fagene er kvalifiserte til å søke Vg2 Ur- og instrumentmaker, ved Kongsberg v g s

2.år: Vg2 - Ur- og instrumentmaker

3.år: Vg3 - Opplæring i bedrift

4.år: Vg3 - Verdiskapningsdel i bedrift.  Etter dette kommer avleggelse av svenneprøven på Urmakerskolen på Kongsberg.

Skolen følger andre videregående skolers kjøreplan med ferier og planleggingsdager.For å bli tatt inn, kreves følgende
Det er fortrinnsrett ved opptaket for rettighetselever, det vil si de som har 10-årig grunnskole og deretter fullført grunnkurs.
Dersom klassen ikke blir fylt av rettighetselever, kan andre søke. 
Lærekontrakt med godkjent lærebedrift må være inngått i løpet av Vg2. 
Undersøk søknadsfrist med skolen eller skolekontoret der du bor.

Fag som inngår i utdannelsen

- Felles fag: norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

- Felles programfag: produksjon og vedlikehold og produktutvikling - tilpasset    

  de enkelte fag (praktisk arbeid).

- Fag til fordypning: studieretningsfag - den håndverksmessige delen - tar for seg verkstedteknikk, store og små mekaniske ur, elektroniske ur og flerfunksjonsur.

   

Passer urmakeryrket for meg?
Det å være urmaker i dag krever i tillegg til selve håndverket på verkstedet at du kan mye om det å drive en moderne urmakerforretning hvor mye av arbeidsdagen består av salg, kundebehandling, innkjøp, økonomi, varekunnskap, dekorasjon, markedsføring og data.
På det rent menneskelige plan bør du like å omgås mennesker, være teknisk interessert, nøyaktig, tålmodig og ha evne til problemløsing i perioder med stor arbeidsbelastning. Det er ofte mange baller i luften samtidig.
Yrket passer godt for bevegelseshemmede.

Økonomi under utdannelsen
Rettighetselever som må reise bort må søke lån/stipend i Statens lånekasse for skoleoppholdene på lik linje med annen utdanning, mens de i praksisperioder mottar lærlingelønn av bedriftene etter gjeldende tariff.
Ikke- rettighetselever som må reise bort får ikke stipend fra Statens lånekasse, men har krav på reisegodtgjørelse og kursstønad for hver skoledag. Statens Lånekasse yter lån.

Boforhold
Hybel på Kongsberg og/eller internat.

Ta kontakt med Norges Urmakerforbund på telefon 22 17 18 50 dersom du vil vite mer om utdanningen og mulighetene for å bli urmaker.

Lærlingkontrakt; Plikter, ansvar, rettigheter

Er lærlingen arbeidstaker?
Loven sier at lærlingen er ordinær arbeidstager mens læretiden varer. Lærlingen dekkes av de vanlige forsikringsordninger for bedriften. Derfom bedriften har tariffavtale skal innbetalingen til fellesordningene foretas også for lærlinger. Skolen skal i utgangspunktet ha forsikringsordninger som dekker lærlingen under skolegang. Retten til ferie er som for øvrige arbeidstagere.

Sykelønn og lærling
Lærlingen har i utgangspunktet samme rettigheter som øvrige arbeidstagere etter Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven. Plikt til å betale sykepenger gjelder så lenge lærlingen er i bedriften. Bedriftens plikt til å betale sykepenger opphører i skoletiden. De lokale trygdekontorer kan ellers svare på spørsmål.


Ta kontakt med Norges Urmakerforbund på telefon 22 17 18 50 dersom du vil vite mer om lærlingeordningen og mulighetene for å ta inn lærling.

Norges UrmakerforbundTelefon: 22 17 18 50Nettstedskart